Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Strona główna » Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zmiana regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości na Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych                                                                                                             

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO W 2022 ROKU

Od dnia 1 stycznia 2022 r. porady będą udzielane w systemie hybrydowym, co oznacza obecność prawnika na dyżurze w punkcie aby pomimo pomocy świadczonej zdalnie umożliwić w wyjątkowych przypadkach bezpośrednie uzyskanie porady przez beneficjenta. W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 07 122 w celu ustalenia terminu porady - rejestracja w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek - czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 14.00) lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie, pok. 210 lub wysłanie zgłoszenia (z podaniem nr telefonu) na adres email: npp@zawiercie.powiat.pl

PUNKTY NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 22,

lokal Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

poniedziałek – piątek 15.00 – 19.00

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Włodowicach, ul Karkowska 26,

Urząd Gminy Włodowice.

poniedziałek – piątek 11.00 – 15.00

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczekocinach, ul. Senatorska 2,

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny.

poniedziałek, środa, czwartek 14.00 - 18.00, wtorek 13.00 - 17.00, piątek 9.00 - 13.00

 

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46A,

Urząd Miasta i Gminy Pilica.

poniedziałek – piątek 7.30 – 11.30

 

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA PORADY PRZEZ UCHODŹCÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM – CZWARTKI.

 

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Żarnowcu, ul. Rynek 9,

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu.

poniedziałek – piątek 12.00 – 16.00

 

Informujemy o możliwości dokonania samodzielnego zapisu na poradę zdalną pod adresem: https://np.ms.gov.pl/śląskie/zawierciański lub bezpośrednio ze strony internetowej BIP Powiatu Zawierciańskiego - zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

System nieodpłatnej pomocy pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim, ale można skorzystać z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również skorzystać z porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

W szczególny sposób przydatne okazać się powinny punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi. W systemie nieodpłatnej pomocy przybywa również wykonawców, którzy odbyli podstawowe szkolenia w dziedzinie pomocy cudzoziemcom. Zaleca się, żeby obcokrajowcy, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy zapisywali się na nieodpłatne porady w pierwszej kolejności do punktów i wykonawców znajdujących się na listach.

Lista Dyżurów specjalistycznych, w tym porady dla cudzoziemców: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

Istnieje możliwość przekazania opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobiście w punkcie i złożenie jej do specjalnej urny lub pod numerem telefonu: 32 45 07 122, a także na adres email: npp@zawiercie.powiat.pl, lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Organizacyjny, ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie (formularz opinii jest dostępny w punkcie porad na stronie internetowej Powiat Zawierciański BIP w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna).

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski, działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku. Dodatkowo w związku z faktem, iż pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2. Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708). Powyższe dokumenty należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Zawierciu, listownie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po przedstawieniu wymaganych dokumentów ustalany jest termin porady.

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:

1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4. Nieodpłatną mediację, lub

5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna Mediacja obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4. przeprowadzenie mediacji;

5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu spraw do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Korzyściami tej formy rozwiązywania sporów są przede wszystkim:

 • dobrowolność,
 • co do zasady jednoinstancyjność (co wpływa na szybkość postępowania),
 • niskie koszty postępowania,
 • poufność (w postępowaniu polubownym nie uczestniczy publiczność),
 • nieograniczony zasięg terytorialny – strony mogą dowolnie wybrać miejsce postępowania,
 • wyrok sądu polubownego po nadaniu mu klauzuli wykonalności może być skierowany do egzekucji,
 • sąd polubowny może rozstrzygać także w oparciu o zasady prawa lub zasady słuszności,
 • w przypadku wyboru sądu polubownego, strony nie mogą dochodzić swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji odbywa się, co do zasady, w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty: telefonicznie - centralny numer w powiecie zawierciańskim 32 45 07 122 lub osobiście - pok. 210, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu, na adres email: npp@zawiercie.powiat.pl .Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie może być udzielane także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (w miejscu zamieszkania, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, w miejscu w którym zapewnia się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoba udzielająca porady odbiera oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu roku. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej potrzeby komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy złożyć staroście – w formie papierowej lub elektronicznej - wyżej wymienione oświadczenie wraz z wskazaniem okoliczności uzasadniających taką potrzebę oraz informacje o dostępnych dla siebie środków porozumiewania się na odległość.

Zgłoszenia (z podaniem numeru telefonu) przyjmowane są na adres mailowy: npp@zawiercie.powiat.pl, na adres korespondencyjny: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicz 34 z dopiskiem” Nieodpłatna Pomoc Prawna” lub pod numerem tel.: 32 450 71 22.

Osoby wyżej wymienione zobowiązane są również do złożenia staroście pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą składa odpowiednie dokumenty – jak opisano powyżej). Oświadczenie składa się: w przypadku porady poza punktem osobie, która świadczy nieodpłatną pomoc przed jej uzyskaniem, a w przypadku porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość do Starostwa Powiatowego w Zawierciu, listownie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosowej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę - https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/27127105

Z dniem 1 stycznia 2022 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Aby skorzystać z porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Z porady można skorzystać stacjonarnie lub zdalnie (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów dostępna pod adresem: - https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

W celu umówienia wizyty można skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Aktualna lista dyżurów specjalistycznych na rok 2022:

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

ZAŁĄCZNIKI

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy