Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1, 2, 3 szkół podstawowych Gminy Pilica

Strona główna » Nasza gmina » Projekty Unijne » Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1, 2, 3 szkół podstawowych Gminy Pilica

    

 

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych Gminy Pilica

numer projektu: WND-POKL.09.01.02-24-225/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013


Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Samorząd Województwa Śląskiego
Beneficjent: Miasto i Gmina Pilica
Realizować będą szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wierbce, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach.
Wartość projektu: 141 114,15 PLN
Kwota dofinansowania: 141 114,15 PLN
Okres realizacji: 01.09.2011 r. – 31.08.2013 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III z 3 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Pilica dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I¬-III  szkół podstawowych w ramach indywidualizacji (wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego), która jest stałym sposobem funkcjonowania szkoły i zapewniania odpowiedniej jakości nauki. Wśród problemów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pilica pozostaje zapewnienie możliwości wyrównania szans edukacyjnych oraz korygowania wad postawy. Zdiagnozowane problemy uczniów świadczą o potrzebie zastosowania indywidualizacji nauczania, co pozwoli również na zmniejszenie lub całkowitą eliminację czynników wpływających na nierówność szans uczniów w procesie kształcenia oraz rozwijanie ich umiejętności.

Zakres rzeczowy projektu:
Projekt obejmuje:

 1. Przeprowadzenie następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I-III:
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 2. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Efekty realizacji projektu:
Realizacja wyżej wymienionych działań przyczyni się do:

 1. Poprawy umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania;
 2. Poprawy sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia,
 3. Zwiększenia aktywności ruchowej oraz wyrobienia nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała;
 4. Zniwelowania lub wyeliminowania wad wymowy uczniów.


Stan realizacji projektu:
ROK 2012


 W dniu 28 grudnia 2011 r Gmina Pilica złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego:

 • w dniu 26 stycznia 2012 r. Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 10 kwietnia 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Miastem i Gminą Pilica
 • 9 sierpnia 2012 r. podpisano aneks do umowy, którym zwiększono kwotę dofinansowania projektu,
 • we wrześniu w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza uczniów uczęszczających w roku szkolnym do klas I oraz zostały zebrane informacje, czy uczniowie zdiagnozowani w roku szkolnym 2011/2012 potrzebują jeszcze wsparcia. Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III powołany przez dyrektora każdej z 3 szkół podstawowych.
 • został ustalony Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym oraz Regulamin realizacji projektu
 • została przeprowadzona i rozstrzygnięta procedura przetargowa na usługę edukacyjną w ramach projektu
 • została zakończona rekrutacja uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych biorących udział w projekcie. Zespół nauczycieli z każdej szkoły podstawowej, powołany przez dyrektora, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, utworzył listę podstawową i rezerwową uczestników projektu.


Zajęcia rozpoczynają się od 1 października 2012 r. i będą trwać do 28 czerwca 2012 r.

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • DSC_0081
 • DSC_0080
 • DSC_0077
 • DSC_0121_1
 • DSC_0119
 • DSC_0113
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy