Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Nabór na stanowisko ławników sądowych w kadencji 2012-2015.

Strona główna » Aktualności » Nabór na stanowisko ławników sądowych w kadencji 2012-2015.

Rada Miasta i Gminy w Pilicy zawiadamia, że do dnia 30 czerwca 2011 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do:
- Sadu Okręgowego w Częstochowie
- Sadu Rejonowego w Zawierciu


Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 24 w godz. 7:00– 15:00 (oprócz sobót i niedziel).

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sadów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.


Wzór karty zgłoszenia udostępniony jest w Urzędzie Miasta i Gminy, a także dostępny jest w Internecie na stronie www.ms.gov.pl.


Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.


1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inna organizacje społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołączą się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

3. Dokumenty wymienione w pkt a,b,c,d powinny być opatrzone data nie wcześniejsza niż trzydzieści dni przed dniem ogłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 1 nie wcześniejsza niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
Jan Pająk

czytano: 3149 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2011-06-09 13:12:20

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Tagi:
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy