Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Strona główna » Gospodarka i biznes » Ochrona Środowiska » Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE PILICA

W związku z uchwalonym przez Radę Miasta i Gminy w Pilicy nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica oraz szczegółowym sposobem i zakresem świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2021 r. w gminie Pilica zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW
  W zależności od liczby zamieszkałych osób, każda nieruchomość wyposażona jest w pojemnik na odpady oraz worki do segregowania odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu, szkła, papieru i odpadów ulegających biodegradacji. Do kosza na śmieci zmieszane należy wrzucać tylko te odpady, które nie podlegają segregacji.

  1.1. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALU I OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH
  Tworzywa sztuczne opakowaniowe, metal i opakowania wielomateriałowe gromadzimy w żółtych workach. Do żółtego worka wrzucamy tworzywa sztuczne: puste butelki plastikowe po napojach, puste opakowania po chemii gospodarczej, torebki foliowe, opakowania po margarynach, jogurtach itp., metal: puszki po konserwach, opakowania wielomateriałowe: kartony po sokach, produktach mlecznych. Istnieją też oczywiście opakowania wielomateriałowe z dominującymi elementami z tworzyw sztucznych, choćby laminaty z folii, papieru i polietylenu, np. opakowania na zupki, chipsy.
  Nie należy wrzucać: butelek i pojemników z zawartością, opakowań i butelek po olejach i smarach, płynach chłodniczych, plastików, które nie są opakowaniami (meble plastikowe, zabawki, części samochodowe itp.
  Ważne: Zanim wrzucimy powinniśmy opróżnić opakowania z resztek produktów, odkręcić nakrętki i zgnieść butelki.

  1.2. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW Z PAPIERU
   Odpady z papieru gromadzimy w niebieskich workach. Do niebieskiego worka wrzucamy gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, książki, tekturę i kartony, itp.
  Nie należy wrzucać: papieru połączonego z innymi materiałami; opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, itp.
  Ważne: Zanim wrzucimy odpad, należy usunąć zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.

  1.3. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW SZKLANYCH
  Szkło opakowaniowe gromadzimy w zielonych workach. Do zielonego worka wrzucamy szkło opakowaniowe: puste szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, puste słoiki.
  Nie należy wrzucać: szkła okiennego, kryształów, porcelany, opakowań po lekarstwach, termometrów, rtęciówek, szkła okularowego, żaroodpornego, żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster i szkła zbrojonego, ceramiki, itp.
  Ważne: Zanim wrzucimy należy usunąć kapsle, nakrętki, wrzucamy czyste opakowania, staramy się, aby nie tłuc wrzucanego opakowania.

  1.4. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
   W związku z ustawowym obowiązkiem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilica, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zagospodarowywania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie lub w inny sposób wykorzystać je we własnym zakresie.
  Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach narzuca następujące ograniczenia masy odpadów:
  a) do dnia 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
  b) do dnia 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.
  W przypadku, gdy nie możemy zagospodarować odpadów ulegających biodegradacji gromadzimy je w workach brązowych. Do brązowego worka wrzucamy odpady ulegające biodegradacji: są to na przykład odpady zielone z ogrodów, skoszona trawa, liście, chwasty.
  Nie należy wrzucać: obierków, zepsutych warzyw i owoców.

  1.5. ODPADY ZMIESZANE
  W pojemnikach na odpady zmieszane dopuszcza się gromadzenie odpadów innych niż odpady, wobec których ustanowiony został obowiązek selektywnego gromadzenia.
  W ramach frakcji odpadów zmieszanych gromadzone są: popiół, zużyte pieluchy, środki higieniczne.

 2. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady będą odbierane nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do marca.
  Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady będą odbierane nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października i jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca.
  Odpady komunalne, pochodzące z selektywnej zbiórki (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe) odbierane będą, co najmniej jeden raz w miesiącu.
  Szczegółowy harmonogram dostarczany jest przez przedsiębiorcę do każdej nieruchomości oraz publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.
   
 3. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kroczycach (PSZOK) zlokalizowany jest przy Urzędzie Gminy w bazie Komunalnego Zakładu Budżetowego, ul. Batalionów Chłopskich.
  Punkt ten jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 7.00 do 18.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 83.
  Punkt ten jest czynny w każdy piątek w godzinach 10.00 do 18.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można nieodpłatnie dostarczyć: zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, a także odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
  Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilica (https://www.pilica.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xx_116_2020.pdf) ze zmianą (https://www.pilica.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xxiii_138_2020.pdf)
  oraz szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, dostępnego pod linkiem: https://www.pilica.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xx_115_2020.pdf ze zmianą (https://www.pilica.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_xxiii_137_2020.pdf)
  Oprócz zbiórki odpadów komunalnych opisanych powyżej gmina zapewnia dwa razy w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości mieszkańców.
   
 4. TERMIN WNIESIENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać zgodnie z indywidualnym numerem konta bankowego nadanym w momencie złożenia deklaracji na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pilica pokój Nr 21 w godzinach od 7:00 do 14:15, bez wezwania, z góry, w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.
   
 5. SKŁADANIE DEKLARACJI
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pilica:
  a) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących postawa do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości
  Wypełnioną deklaracją dostępną pod linkiem: https://www.pilica.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_XXVI_154_2020.pdf należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Pilica na jeden z poniższych sposobów:
  a) złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy do pokoju nr 12, parter;
  b) przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta i Gminy w Pilicy,
  ul. Żarnowiecka 46 A, 42-436 Pilica;
  c) złożyć drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP lub PeUP - o ile osoba posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
   
 6. KONTAKT DO FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE
  REMONDIS SP. Z O.O.
  uL. Kościuszki 210, 42-440 Ogrodzieniec
  Tel. 32 67 32 031

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy