Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Odpady komunalne

Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Odpady komunalne

INFORMACJA NA TEMAT NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE PILICA


Od 1 lipca 2013 w naszym kraju zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowelizacją ustawy, po tej dacie, gmina ma obowiązek zapewnienia odbioru odpadów z nieruchomości, a właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę do gminy a nie – jak było dotychczas – do firmy odbierającej odpady.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pełny tekst uchwał na stronie: http://www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/2839, zmiany do uchwały https://www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/5421

 

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PILICA

 1. Jak będziemy postępować ze śmieciami? 
 2. Jak będziemy segregować odpady
 3. Jak często odbierane będą odpady z nieruchomości? 
 4. A co z innymi rodzajami odpadów komunalnych?
 5. Od kiedy należy płacić
 6. Składanie deklaracji.
 7. Kontakt do firmy wywożącej odpady
 8. Harmonogram
 9. Inne informacje

.............................................................................................


 

Jak będziemy postępować ze śmieciami?

W zależności od liczby zamieszkałych osób, każda nieruchomość wyposażona będzie obowiązkowo w kosz na śmieci oraz obowiązkowo worki do segregowania odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu ,szkła ,odpadów ulegających biodegradacji. Do kosza na śmieci wrzucać będziemy tylko te odpady, które nie podlegają segregacji.

 

Jak będziemy segregować odpady

 

Segregacja odpadów powinna odbywać się przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników i worków. Najlepiej jeśli odbywa się ona bezpośrednio u źródła powstawania (gospodarstwo domowe, zakład).

KOLORY SEGREGACJI
Czyli jak zbierać selektywnie w gminie Pilica ?

Do worków żółtych należy wrzucać:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Pamiętaj! Zgnieść plastikowe butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, warto zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek.

Do worków niebieskich należy wrzucać:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane
 • kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

Do worków zielonych należy wrzucać:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności
 • (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać:

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

Do kontenerów i worków brązowych należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wrzucać:

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)


W ramach frakcji odpadów zmieszanych gromadzone są:
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko, to czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Jak często odbierane będą odpady z nieruchomości?

Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) będą odbierane jeden raz w miesiącu tak jak odpady segregowane, natomiast w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane raz na dwa tygodnie (szczegółowy harmonogram zostanie dostarczony przez przedsiębiorcę do każdej nieruchomości oraz zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy).

 

 

A co z innymi rodzajami odpadów komunalnych?


Oprócz zbiórki odpadów komunalnych opisanych powyżej gmina zapewni raz w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych. Ponadto, nowością jest uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pilicy ul. Żarnowiecka 83. PSZOK przyjmuje odpady w każdy  piątek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. REGULAMIN

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmował będzie nieodpłatnie: papier, tworzywa sztuczne różne, opakowania wielomateriałowe, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

Będziemy mogli również przywieźć odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

Nieodpłatnie przyjmowany w ramach systemu gruz nie może być zanieczyszczony odpadami innymi takimi jak: azbest, drewno, ceramika, pianki, plastiki itp.

 

Od kiedy należy płacić

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać zgodnie z indywidualnym numerem konta bankowego nadanym w momencie złożenia deklaracji,  bezpośrednio w kasie urzędu Urzędu Miasta i Gminy Pilica pokój Nr 21 w godzinach od 7:00 do 14:15, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy Wolbrom  o/Pilica 13 84500005 0040 0400 0013 0001 do dnia 15-go każdego miesiąca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać zgodnie z indywidualnym numerem konta bankowego nadanym w momencie złożenia deklaracji na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dn. 15 lipca 2013r.

Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej w przypadku, gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny 2 osoby x 19,00 zł = 38,00 zł.

Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej w przypadku, gdy odpady zbierane będą w sposób nieselektywny 2 osoby x 82,00 zł = 76,00 zł .

Segregacja się opłaca.  

 

Składanie deklaracji.

Właściciel nieruchomości powinien złożyć deklarację w przypadku:
 1. Zamieszkania w naszej gminie (deklaracja nie była wcześniej składana) - w terminie 14 dni od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości.
 2. Korektę deklaracji w terminie 14 dni od daty zmiany ilości osób lub zmiany sposobu zbierania śmieci.

Wypełnioną deklaracją (wzór deklaracji) należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Pilica na jeden z poniższych sposobów:

 1. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy do pokoju
  nr 12, parter
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta i Gminy w Pilicy,
  ul. Żarnowiecka 46 A, 42-436 Pilica
 3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile osoba posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

 

Kontakt do firmy wywożącej odpady


Firmą odbierająca odpady komunalne jest

REMONDIS SP. Z O.O.
UL. Kościuszki 210, 42-440 Ogrodzieniec
Tel. 32 67 32 031

 

Harmonogram

ROK 2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - llipiec - sierpień 2020 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

ROK 2019 i I połowa roku 2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - listopad 2019 r., grudzień 2019 r., styczeń - czerwiec 2020 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - sierpień, wrzesień, październik 2019 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - lipiec 2019 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - I półrocze 2019 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

ROK 2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - rok 2018 dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

ROK 2017

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - II półrocze 2017 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - I półrocze 2017 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

 

Inne informacje

Gmina Pilica dołoży wszelkich starań aby nowy system odbierania odpadów komunalnych spełniał założenia ustawy, a koszty funkcjonowania były jak najmniejsze dla mieszkańców.


Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu: 32 67 35 104.

 

Informacje na temat ochrony środowiska

ZAŁĄCZNIKI

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • DSC_0081
 • DSC_0080
 • DSC_0077
 • DSC_0121_1
 • DSC_0119
 • DSC_0113
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy