Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera z dnia 04.06.2024 r.

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera z dnia 04.06.2024 r.

 

Ogłoszenie

o otwartym naborze Partnera z dnia 04.06.2024 r.

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pilica ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

 

Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie i realizacja projektu skierowanego do uczniów oraz nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce, dla której Gmina Pilica pełni funkcję organu prowadzącego, w związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów nr FESL.06.02-IZ.01-129/24 przeprowadzanym w sposób konkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027, Działanie 6.2 Kształcenie ogólne, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Wspólna realizacja projektu jest uzależniona od otrzymania środków finansowych. Partnerem wiodącym powyżej opisanego projektu będzie Gmina Pilica.

 

I. Warunki jakie musi spełniać Partner składający ofertę:

a) Wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego projektu edukacyjnego współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i/lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego skierowanego do uczniów i/lub nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne.

b) Nie podlegać wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.207 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), z zastrzeżeniem art. 207 ust.7 tejże ustawy.

c) Nie należeć do podmiotów:

 • o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1745);
 • o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U.  z 2023 r. poz. 659), które są wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne (w szczególności ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 129) oraz Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie).

d) Nie zalegać z płatnościami:

 • podatków,  
 • składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

II. Zawartość oferty.

Oferta poza wymaganymi załącznikami i dokumentami opisanymi w pkt IV powinna zawierać:

a) Opis zgodności działania potencjalnego Partnera z celem partnerstwa.

b) Propozycję wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.

c) Opis posiadanego potencjału potencjalnego Partnera: osobowego, technicznego i dydaktycznego oraz innego doświadczenia w obszarze zbieżnym do zakresu planowanego projektu.

 

III. Kryteria oceny.

Ogłaszający konkurs spośród złożonych ofert dokona wyboru Partnera, kierując się następującymi kryteriami:

1. Kryteria opisane w części I pkt a – d oceniane będą na zasadzie: spełnia/nie spełnia

2. Kryteria opisane w części II pkt a - c:

* Kryterium a. opisane w części II pkt a: 0-25 pkt

* Kryterium b. opisane w części II pkt b: 0-25 pkt

* Kryterium c. opisane w części II pkt c: 0-25 pkt.

 

IV. Dokumentacja składająca się na ofertę.

Na ofertę składa się:

1. Wykaz projektów zrealizowanych przez potencjalnego Partnera zgodnie z wymaganiem opisanym w Części I pkt a (załącznik nr 1).

2. Formularz oferty - opis tekstowy zawierający wszystkie elementy opisane w Części I pkt b oraz Części II pkt a, b, c (załącznik nr 2).

3. Wyciąg z odpowiedniego rejestru (KRS/CEIDG).

4. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy ofertę będą podpisywały osoby inne niż uprawnionego do reprezentacji zgodnie z KRS/CEIDG).

 

V. Termin i sposób składania ofert.

1. Ofertę należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Pilicy
na adres: ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica w terminie do dnia 25.06.2024 r. do godz. 15.00.

2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. W przypadku ofert wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Pilicy, a nie data nadania w placówce Poczty Polskiej lub innego operatora.

 

VI. Pozostałe informacje.

1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) wyboru Partnera,

b) unieważnienia naboru bez podawania przyczyny,

c) negocjacji warunków realizacji zadania.

 

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem można uzyskać pod adresem e-mail:zeas@zeaspilica.pl lub telefonicznie 326735038.

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 85 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2024-06-04 10:01:26

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy