Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla uczestników szkolenia dedykowanego organizacjom pozarządowym z regionu, z zakresu: „Dostępność w działalności organizacji”.

Strona główna » Aktualności » Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla uczestników szkolenia dedykowanego organizacjom pozarządowym z regionu, z zakresu: „Dostępność w działalności organizacji”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.

 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w tym:

  1. obsługi zgłoszeń/rejestracji uczestników,

  2. weryfikacji obecności uczestników,

  3. dostosowania warunków uczestnictwa dla osób z niepełnosprawnościami,

  4. dokumentacji szkolenia (w tym audio-wizualnej),

 2. działań informacyjno-promocyjnych wydarzenia (w tym opublikowanie wizerunku),

 3. archiwizacji dokumentacji spraw do czasu jej przekazania do archiwum zakładowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia) lub obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9. ust. 2 lit. g, j rozporządzenia), wynikające z:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 14 ust. 1 pkt 2),

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 5a),

 • uchwały nr VI/61/7/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 października 2023 r., w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,

 • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w szczególności art. 6),

 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6) oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym archiwizację oraz zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku

 

W czasie trwania szkolenia w formule stacjonarnej z zakresu: „Dostępność w działalności organizacji” będzie powstawać dokumentacja fotograficzna w celach dokumentacyjnych oraz informacyjnych.

Uczestnictwo w szkoleniu oznacza zezwolenie nieodpłatnie Województwu Śląskiemu na rozpowszechnianie (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wizerunku zawartego w ww. materiałach.

Rozpowszechnianie będzie miało miejsce w celu informowania o działaniach Województwa Śląskiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, za pośrednictwem:

- strony: www: slaskie.pl (w zakładce; Śląskie. Dla organizacji pozarządowych).

Niniejsze zezwolenie jest nieograniczone czasowo i terytorialnie.

czytano: 63 razy

źródło: pilica.pl

data dodania: 2024-05-24 10:56:32

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Rezyliencja a poziom odczuwanego stresu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego
 • www.biznes.gov.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • IMG-20201207-WA0006
 • IMG-20201207-WA0007
 • IMG-20201207-WA0005
 • IMG-20201207-WA0004
 • IMG-20201207-WA0003
 • IMG-20201207-WA0002
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy