Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Kalendarz

Odpady komunalne

Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Odpady komunalne

INFORMACJA NA TEMAT NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE PILICA


Od 1 lipca 2013 w naszym kraju zmieniają się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowelizacją ustawy, po tej dacie, gmina ma obowiązek zapewnienia odbioru odpadów z nieruchomości, a właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę do gminy a nie – jak było dotychczas – do firmy odbierającej odpady.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pełny tekst uchwał na stronie: http://www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/2839

 

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PILICA

 1. Jak będziemy postępować ze śmieciami? 
 2. Jak będziemy segregować odpady
 3. Jak często odbierane będą odpady z nieruchomości? 
 4. A co z innymi rodzajami odpadów komunalnych?
 5. Od kiedy należy płacić
 6. Składanie deklaracji.
 7. Kontakt do firmy wywożącej odpady
 8. Harmonogram
 9. Inne informacje

.............................................................................................


 

Jak będziemy postępować ze śmieciami?

W zależności od liczby zamieszkałych osób, każda nieruchomość wyposażona będzie obowiązkowo w kosz na śmieci oraz obowiązkowo worki do segregowania odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu ,szkła ,odpadów ulegających biodegradacji. Do kosza na śmieci wrzucać będziemy tylko te odpady, które nie podlegają segregacji.

 

Jak będziemy segregować odpady

 

WOREK NIEBIESKI

Do niebieskiego worka wrzucamy:
gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, opakowania z papieru i tektury, torebki papierowe, papier pakowy itp.
Nie należy wrzucać: papieru powlekanego folią i kalkę, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, itp.
Ważne: Zanim wrzucimy odpad, należy usunąć zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.
 
WOREK ŻÓŁTY
Do żółtego worka wrzucamy:

tworzywa sztuczne: puste butelki plastikowe po napojach, puste opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach( np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)opakowania po produktach spożywczych, opakowania po margarynach, jogurtach, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, folia aluminiowa itp.,
metal: puszki po napojach, sokach, konserwach, metalowe kapsle butelek, zakrętki słoików,
opakowania wielomateriałowe: kartony po sokach, produktach mlecznych i innych napojach, które z zewnątrz wykonane są z tektury, a wewnątrz z folii.

Nie należy wrzucać butelek i pojemników z zawartością, opakowań i butelek po olejach i smarach, płynach chłodniczych, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, plastików, które nie są opakowaniami (meble plastikowe, zabawki, części samochodowe itp.). Odpady z tworzyw sztucznych inne niż opakowaniowe przyjmowane będą nieodpłatnie w wyznaczony mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów w sołectwie .
Ważne: Zanim wrzucimy powinniśmy opróżnić opakowania z resztek produktów, odkręcić nakrętki i zgnieść butelki.

WOREK ZIELONY
Do zielonego worka wrzucamy :
szkło opakowaniowe: puste szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, puste słoiki. szklane opakowania po kosmetykach.
Nie należy wrzucać: szkła okiennego i zbrojonego, kryształów, porcelany, szklanych bloczków budowlanych, nie opróżnionych opakowań po lekarstwach, termometrów i strzykawek, rtęciówek, szkła okularowego, żaroodpornego, żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, ceramiki, itp. Odpady szklane inne niż opakowaniowe przyjmowane będą nieodpłatnie w wyznaczonym mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów w sołectwie .
Ważne: Zanim wrzucimy należy usunąć kapsle, nakrętki, staramy się aby nie tłuc wrzucanego opakowania.

WOREK BRĄZOWY

W związku z ustawowym obowiązkiem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pilica, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zagospodarowywania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości w kompostownikach poprzez ich kompostowanie lub w inny sposób wykorzystać je we własnym zakresie.
Odpady ulegające biodegradacji stanowią ponad połowę ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. System gospodarki bioodpadami przede wszystkim, powinien opierać się na zapobieganiu i minimalizacji ich wytwarzania w dalszej kolejności bioodpady powinny zostać powtórnie wykorzystane, poddane recyklingowi lub innym metodom odzysku, aby ograniczyć ich masę, ponieważ wysokość opłaty za składowanie uzależniona jest od masy odpadów.
W przypadku, gdy nie możemy zagospodarować odpadów ulegających biodegradacji gromadzimy je w workach brązowych.
Do brązowego worka wrzucamy odpady ulegające biodegradacji:
są to na przykład odpady zielone z ogrodów (liście, chwasty, skoszoną trawę), rozdrobnione gałęzie, odpady kuchenne - zepsute owoce i warzywa, obierki itp.

Nie należy wrzucać: przetworzonej żywności: zlewek zup, kości, przetworów, popiołu z węgla kamiennego itp.

 

Jak często odbierane będą odpady z nieruchomości?

Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) będą odbierane jeden raz w miesiącu tak jak odpady segregowane, natomiast w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane raz na dwa tygodnie (szczegółowy harmonogram zostanie dostarczony przez przedsiębiorcę do każdej nieruchomości oraz zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy).

 

 

A co z innymi rodzajami odpadów komunalnych?


Oprócz zbiórki odpadów komunalnych opisanych powyżej gmina zapewni raz w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych. Ponadto, nowością jest uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pilicy ul. Żarnowiecka 83. PSZOK przyjmuje odpady w każdy  piątek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. REGULAMIN

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmował będzie nieodpłatnie: papier, tworzywa sztuczne różne, opakowania wielomateriałowe, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

Będziemy mogli również przywieźć odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

Nieodpłatnie przyjmowany w ramach systemu gruz nie może być zanieczyszczony odpadami innymi takimi jak: azbest, drewno, ceramika, pianki, plastiki itp.

 

Od kiedy należy płacić

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać zgodnie z indywidualnym numerem konta bankowego nadanym w momencie złożenia deklaracji,  bezpośrednio w kasie urzędu Urzędu Miasta i Gminy Pilica pokój Nr 21 w godzinach od 7:00 do 14:15, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy Wolbrom  o/Pilica 13 84500005 0040 0400 0013 0001 do dnia 15-go każdego miesiąca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać zgodnie z indywidualnym numerem konta bankowego nadanym w momencie złożenia deklaracji na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dn. 15 lipca 2013r.

Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej w przypadku, gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny 2 osoby x 8,00 zł = 16 zł.

Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej w przypadku, gdy odpady zbierane będą w sposób nieselektywny 2 osoby x 16,00 zł = 32 zł .

Segregacja się opłaca.  

 

Składanie deklaracji.

Właściciel nieruchomości powinien złożyć deklarację w przypadku:
 1. Zamieszkania w naszej gminie (deklaracja nie była wcześniej składana) - w terminie 14 dni od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości.
 2. Korektę deklaracji w terminie 14 dni od daty zmiany ilości osób lub zmiany sposobu zbierania śmieci.

Wypełnioną deklaracją (wzór deklaracji) należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Pilica na jeden z poniższych sposobów:

 1. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy do pokoju
  nr 12, parter
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta i Gminy w Pilicy,
  ul. Żarnowiecka 46 A, 42-436 Pilica
 3. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile osoba posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

 

Kontakt do firmy wywożącej odpady


Firmą odbierająca odpady komunalne jest

P.U.K.”TAMAX”SZCZEPAN CIEŚLAK
ul. DWORCOWA 46
28 – 340 SĘDZISZÓW

 

Harmonogram

ROK 2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - rok 2018 dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

ROK 2017

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - II półrocze 2017 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - I półrocze 2017 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

ROK 2016

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2016 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

Rok 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - IV kwartał 2015 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - III kwartał 2015 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - I półrocze 2015 r. dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

Harmonogram mobilnego punktu - I półrocze 2015 r. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Pilica

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych TRUDNE DOJAZDY na I półrocze 2015 r.

Rok 2014

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - rok 2014 dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

Harmonogram mobilnego punktu - rok 2014 selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Pilica

Rok 2013
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - rok 2013 dla Gminy Pilica dla poszczególnych miejscowości

Harmonogram mobilnego punktu - rok 2013 selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Pilica

 

Inne informacje

Gmina Pilica dołoży wszelkich starań aby nowy system odbierania odpadów komunalnych spełniał założenia ustawy, a koszty funkcjonowania były jak najmniejsze dla mieszkańców.


Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu: 32 67 35 104.

 

Informacje na temat ochrony środowiska

Ostatnio dodane aktualności

Linki

 • Gazeta Nasze Miasto i Gmina Pilica
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiksa Jakość powietrza i informowanie
 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Samorząd Województwa Śląskiego

Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica

tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl

 • DSC_0081
 • DSC_0080
 • DSC_0077
 • DSC_0121_1
 • DSC_0119
 • DSC_0113
Gmina Pilica o powierzchni 13889ha położona jest na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Północna część gminy zasługuje na uwagę ze względu na cenne walory krajoznawcze. Spotkać można tutaj ciekawą ginącą zabudowę drewnianą, urokliwe kapliczki, figury i krzyże, zabytkowe kościoły. Południowa część gminy to cenna przyroda objęta ochroną w postaci rezerwatów i pomników przyrody.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy